NE SPREGLEJTE

NADZOR NAD ODDAJANJEM NEPREMIČNIN V NAJEM

FURS bo v času turistične sezone poostreno nadzorovala oddajanje nepremičnin v najem, zaradi preprečevanja dela na črno. Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene le, če ima to ustrezno registrirano.
Preberi več...

UGODNOSTI ZA ČLANE

Termo Paradiso

Ponujamo vam ugodnejše kopanje, obisk savne, fitnes centra, wellness storitve…

Preberi več...
VPIS V IMENIK VODIJ DEL V GRADBENIŠTVU
Na podlagi novega Gradbenega zakona se morate dosedanji »odgovorni vodje del« ali »odgovorni vodje posameznih del« vpisati v imenik vodij del na podlagi novega prej omenjenega zakona, kakor določa 14. člen. Izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, mora za opravljanje te dejavnosti, razen dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki pomembno ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte, izpolnjevati naslednje pogoje:   imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z zakonom ter imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje pogoje, določene v 14. členu Gradbenega zakona.  Pogoj za vodjo del so:
-        izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost,
-        ima izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih najmanj ravni prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljeni po študijskih programih prve stopnje, ali višješolsko strokovno izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ali srednješolsko izobrazbo tehnične smeri s področja graditve objektov, ima najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju izvajanja gradenj, opravljen strokovni izpit za vodenje del pri Inženirski zbornici Slovenije  in je vpisan v imenik vodij del pri  navedeni zbornici,
-        izpolnjuje pogoje za mojstra s področja gradbeništva in je vpisan v imenik vodij del pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije ali
-        izpolnjuje pogoje za delovodjo in je vpisan v imenik vodij del pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Pogoj je izpolnjen, če ima izvajalec, ki izpolnjuje pogoje po predpisih, ki urejajo opravljanje obrtne dejavnosti, in izvaja dejavnost na obrtni način, nosilca dejavnosti vpisanega v imenik vodij del pri OZS.

Tehniki in inženirji (z opravljenim strokovnim izpitom) vlogo za vpis v imenik vodij del oddajo pri Inženirski zbornici Slovenije. Delovodje s področja gradbeništva vlogo za vpis v imenik vodij del oddajo na Gospodarski zbornici Slovenije. Mojstri s področja gradbeništva in nosilci obrtnih dejavnosti s področja gradbeništva vlogo za vpis v imenik vodij del oddate pri nas na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije.

Čas za vpis v imenik vodij del je do 31.5. 2020, saj je Gradbeni zakon predvidel prehodno obdobje za opravljanje dejavnosti in omogoča gospodarskim subjektom, ki z dnem uporabe zakona že opravljajo dejavnost, opravljanje te dejavnosti pod enakimi pogoji, kot je to določal prejšnji zakon, še dve leti po začetku uporabe gradbenega zakona, torej do vključno 31.5.2020. Zato se vprašanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti gradbeništva po novem zakonu nanaša na obdobje po izteku prehodnega obdobja in za izvajalce, ki so s to dejavnostjo pričeli po 1.6.2018.

V imenik vodij se ni potrebno vpisovati izvajalcem zaključnih del v gradbeništvu, in sicer samo tistih zaključnih del, ki pomembno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte (bistvene zahteve najdete v 15. člen zakona). Načeloma se ni potrebno vpisati izvajalcem talnih in stenskih oblog, izvajalcem slikopleskarskih del (barvanja), izvajalcem notranjih zaključnih del, kot so izdelava stropov, lesenih opažev, premičnih pregrad izvajalcem čiščenj in drugih raznih in dopolnilnih zaključnih del (razen če ta dela lahko pomembno vplivajo na bistvene zahteve za objekte, npr. požarna zaščita, protihrupna zaščita, toplotne izolacije,…). Vpis za izvajalce toplotno izolacijskih fasad je nujen. Priporočljiv pa je tudi za montažo stavbnega pohištva in steklarska dela (saj tudi ta dela lahko pomembno vplivajo na bistvene zahteve za objekte).

Vpis v imenik pri nas – Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije bo mogoč na podlagi vloge – zahteve posameznika, k vlogi bo potrebno predložiti dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev za vpis v imenik: dokazilo o državljanstvu (kopija osebne izkaznice ali potnega lista); kopija mojstrskega spričevala ali potrdilo o vpisu nosilca v obrtni register (oba dokumenta lahko OZS pridobi v svoji evidenci, zato overovitev ni potrebna); dokazilo o zaposlitvi oziroma s.p., obr. M1-M2 (podatek lahko OZS pridobi iz uradnih evidenc); dokazilo o urejenem zavarovanju odgovornosti za škodo v skladu z določili zakona (zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR);  dokazilo o plačilu stroškov postopka vpisa (stroški postopka vpisa v Imenik vodij del znašajo 275,00 EUR).

Vsem ki še ne izpolnjujete pogojev za vpis priporočamo, da čim prej pristopite k opravljanju izpitov (strokovni izpit na IZS) (mojstrski izpiti na OZS) ter si tako zagotovite pogoj iz zakona (14. člen GZ), da boste tudi po 31.5.20120 lahko opravljali gradbeno dejavnost brez dodatne zaposlitve nekoga od vodij del).

Vpis nosilcev obrtnih dejavnosti je po sicer neuradnih napovedih ministrstva začasna rešitev, zato priporočamo, da vsi nosilci dejavnosti, ki ne izpolnjujete osnovnih pogojev za vpis v imenik vodij del (inženir, tehnik, delovodja, mojster) čim prej pridobite ustrezno stopnjo izobrazbe oz potrebne izpite.

ZADNJA AKTUALNA JAVNA NAROČILA

Cesta krških žrtev 67
SI - 8270 Krško

T: 07/492-53-43
T: 07/490-12-20
F: 07/490-12-21
E: janja.starc@ozs.si
© 2020 Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško. Vse pravice pridržane.